• Users Online: 230
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Uterine adenomyosis is an oligoclonal disorder associated with KRAS mutations
Satoshi Inoue,Yasushi Hirota,Toshihide Ueno,Yamato Fukui,Emiko Yoshida,Takuo Hayashi,Shinya Kojima,Reina Takeyama,Taiki Hashimoto,Tohru Kiyono,Masako Ikemura,Ayumi Taguchi,Tomoki Tanaka,Yosuke Tanaka,Seiji Sakata,Kengo Takeuchi,Ayako Muraoka,Satoko Osuka,Tsuyoshi Saito,Katsutoshi Oda,Yutaka Osuga,Yasuhisa Terao,Masahito Kawazu,Hiroyuki Mano
Nature Communications.2019;10(1)
[DOI]
2Recurrence of uterine adenomyosis after administration of gonadotropin-releasing hormone agonist and the efficacy of dienogest
Takashi Matsushima,Shigeo Akira,Koichi Yoneyama,Toshiyuki Takeshita
Gynecological Endocrinology.2020;36(6)521
[DOI]