• Users Online: 461
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Whole-Exome Sequencing of Rare Site Endometriosis-Associated Cancer
Sonomi Kurose,Kentaro Nakayama,Sultana Razia,Masako Ishikawa,Tomoka Ishibashi,Hitomi Yamashita,Seiya Sato,Asuka Sakiyama,Shinya Yoshioka,Misa Kobayashi,Satoru Nakayama,Yoshiro Otuski,Noriyoshi Ishikawa,Satoru Kyo
Diseases.2021;9(1)14
[DOI]